Návštěvní řád

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Státní zámek Milotice (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

a. části objektu veřejnosti nepřístupné

b. části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu

c. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

 

Obecná návštěvní doba objektu:

I.-III.          zavřeno*

IV.             9-15 hod.                     jen So a Ne

V.-VIII.      9-16 hod.                     denně (kromě Po)

IX.-X.        9-15 hod.                     září denně (kromě Po), říjen jen So a Ne

XI.-XII.      zavřeno*

* prohlídka možná pouze po předchozí dohodě se správou zámku.

 

Zámecký park je volně přístupný:                            

leden – březen                         v době od  8.00 – 17.00 hod.            (So, Ne od 8.30 hod)

duben – září                             v době od  8.00 – 19.00 hod.            (So, Ne od 8.30 hod)

říjen – prosinec                        v době od  8.00 – 17.00 hod.            (So, Ne od 8.30 hod)

 

Délka běžně poskytovaných prohlídkových okruhů a maximální kapacita osob:**

I. reprezentační sály

45 – 55 min.

25 osob

II. kostýmové prohlídky

30 min.

samostatně

III. kostýmové prohlídky - školní

50 min.

25 osob

 ** dále mohou být poskytovány mimořádné prohlídkové okruhy                                                    

                        

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 8:45 do 16:00 hodin. Čas poslední prohlídky je v 16:00 (duben, září a říjen v 15:00) hodin.
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídkových okruhů a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny na pokladně objektu a na webových stránkách: www.zamekmilotice.cz 
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Výši vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Během prohlídky exteriérů a interiérů prosíme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Rovněž návštěvníky prosíme, aby dbali o svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých dětí. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě prosíme návštěvníky o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.
 2. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 3. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 4. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě není-li možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem, a s ohledem na etiketu a slušné chování vůči ostatním návštěvníkům.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám pod vlivem alkoholu, či po požití omamných látek je přístup do areálu zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  5. vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;
  6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.
  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
  8. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 10.  Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.
 11.  V interiérech památkového objektu, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno.
 12.  V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
 13.  Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvní řád nemá pro tento památkový objekt specifická ustanovení.
 2. Fotografování bez blesku je dovoleno v interiérech 1. patra. 

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. dubna 2016.

 

Správa památkového objektu: Mgr. Evžen Boček, vedoucí správy Státního zámku v Miloticích

Národní památkový ústav, Ing. Jan Slezák, ředitel ÚPS v Kroměříži